Deprecated: mysql_query(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/userdata/web/fundaingatlan.hu/website/www/adatvedelmi-iranyelvek.php on line 5

Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /var/userdata/web/fundaingatlan.hu/website/www/adatvedelmi-iranyelvek.php on line 5

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /var/userdata/web/fundaingatlan.hu/website/www/adatvedelmi-iranyelvek.php on line 5
Eladó lakások Budapesten, Ingatlan Budapest, Ingatlanok Budapesten, Eladó Lakás! 9. 13. kerület, lakások, Ingatlanok, lakás Budapesten, Új ingatlanok, Használt lakások. 1.
Ingatlan, Lakás Budapesten. Eladó Ingatlanok, lakások.

Eladó lakás Budapest

Ingatlan, lakás keresés. Új ingatlanok. Használt lakások.
Budapesti lakás, Eladó Ingatlan.
E-mail: info@funda.hu Tel.: 70-3122-794

Ingatlan, Lakás Budapesten. Eladó Ingatlanok, lakások.

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő: Fundaingatlan Kft. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 117. 3/33. Cégjegyzékszám: 01-09-912408 Adószám: 11340551-2-43 Elérhetőség: tel:+36 70-3122794, e-mail: adatvedelem@funda.hu Adatvédelmi kapcsolattartó: Németh Csaba A tárhely szolgáltatást a Fundaingatlan Kft. (1091 Budapest, Üllői út 117. 3/33.) végzi. Felügyeleti Hatóság Budapesten a  Fővárosi Önkormányzat Jegyzői Hivatala, Címe: Budapest V., Bárczi István utca  1-3., Tel.:+36 1 327-1000, (Nyilvántartási szám: C00989)

1. Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató a Fundaingatlan Kft., mint adatkezelő tájékoztatója az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi, szakmai és etikai kötelezettségek betartása tekintetében. Az Fundaingatlan Kft. a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (MIOSZ) tagja. A Fundaingatlan Kft. az érintettek (felhasználók és ügyfelek) adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.),
 • az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (Általános Adatvédelmi Rendelet),
 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).
Háttérjogszabályként a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az ingatlanértékesítésre vonatkozó jogszabályok is érvényesek. A jelen szabályzat az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet szabályaira is tekintettel van, azzal, hogy a Rendelet hatályba lépésének időpontját követően a szabályzatot felül kell vizsgálni. Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Amennyiben kérdése lenne, vagy bármely fogalom nem lenne egyértelmű, kérjük forduljon az adatvédelmi kapcsolattartónkhoz. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Hirdetések esetében ezek a hirdetést feladó személyek. Az ingatlanügylet létrejöttekor érintettek az ügyletben részt vevő személyek, illetve mindazok akiknek jogát, jogos érdekét az ügylet érinti; személyes  adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi; adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (azaz: az adatok átadása); nyilvánosságra  hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele, például: megjelentetés az interneten; adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; harmadik  személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; adatvédelmi  incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2. Az adatkezelés alapelvei

A Fundaingatlan Kft., a MIOSZ, és az együttműködő partnereik az  alábbiakat tartják szem előtt: a) adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni; b) adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni; c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl; d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük; e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé, f) nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is, g) megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására. A Fundaingatlan Kft. adatfeldolgozóként jár el abban az esetben, ha a Fundaingatlan Kft.-vel együttműködési szerződést kötött ingatlanirodák által átadott ingatlanok adatait, ill. hirdetését a megrendelő választása szerinti hirdetési felületen, weboldalon megjeleníti. A személyes adatok  Adatkezelő általi felvétele és kezelése törvényen vagy a szolgáltatást igénybe vevő érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az Ön önkéntes hozzájárulása alapján (2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv. 5. § (1) a) pont). Ön személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelővel kötött megbízási szerződés aláírásával, vételi/eladási ajánlat Adatkezelőn keresztül megtételével vagy az ajánlatnak az Adatkezelővel való közlésével járul hozzá. Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez azzal is, ha az Adatkezelővel való személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot tájékoztatás kérése céljából, vagy ezen utak valamelyikén szerződéskötési, eladási vagy vételi ajánlatot tesz, és ebből a célból személyes adatait megadja. Személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulás történhet az Adatkezelő honlapján elérhető szolgáltatás igénybevételével (hírlevél feliratkozás, ill. segítő szolgáltatások) vagy az Adatkezelő honlapján közzétett álláshirdetésre történő jelentkezéssel. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul önkéntes hozzájárulásán. Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás is elrendeli (Infotv. 5. § (1) b) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze. Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra, ill. a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken, mint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul a Pmtv. vagy más törvény rendelkezésén.

3. Adatkezelések, céljuk, jogalapjuk, időtartamuk

Az Adatkezelő többféle tevékenysége során, többféle célból kezel személyes adatokat. Az Adatkezelő alábbi tevékenységei során folytat adatkezelést: Ingatlanközvetítési, értékbecslési tevékenység: a Fundaingatlan Kft. megbízási szerződés vagy szolgáltatói szerződés alapján ingatlanközvetítői, ill. értékbecslési szolgáltatást nyújt. Hirdetési szolgáltatás: az érintettek (eladók és bérbeadók) hirdetési megjelenést rendelhetnek meg a Fundaingatlan Kft. honlapján, ill. a Fundaingatlan Kft. által működtetett portálokon az alábbi feltételekkel. A Fundaingatlan Kft. honlapján, ill. az általa működtetett portálokon nyilvánosságra hozza a megrendelt hirdetést. A hirdetés időtartama: amíg a megrendelő hirdetésfelvételi űrlapon az érintett kérte. A hirdetésekben kizárólag az érintettek által önkéntesen megadott adatok szerepelnek. A hirdetések URL-je: https://www.funda.hu és http://www.fundaingatlan.hu A Fundaingatlan Kft. által működtetett portálok URL-je: https://www.funda.hu és http://www.fundaingatlan.hu Hírlevél szolgáltatás: a Fundaingatlan Kft. honlapján hírlevél szolgáltatást nyújt, amelyet a szükséges adatok megadása mellett bárki igénybe vehet. eDM levelek: az érintett kérése esetén a Fundaingatlan Kft. a megjelölt e-mail címre közvetlen levelet küld, amelyben tájékoztatást ad a Fundaingatlan Kft. által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, már fontos információkról. Segítő szolgáltatások: a Fundaingatlan Kft. honlapján többféle, ingatlan-forgalmazással kapcsolatos segítő szolgáltatást nyújt, amelyeket az érintettek külön-külön használhatnak fel, ill. iratkozhatnak fel ezekre.  A hírlevelek és kalkulátorok egy részét a MIOSZ üzemelteti, adatkezelője a MIOSZ a Fundaingatlan Kft. adatfeldolgozóként jár el ezek esetében. Segítő szolgáltatások: ingyenes hitelügyintézés, állami támogatás ügyfél-elégedettségi nyilatkozatok ingatlanilleték kalkulátor, ingatlanadó kalkulátor (személyi jövedelemadó). Statisztikai és értékesítési adatbázis képzése, működtetése: a Fundaingatlan Kft. belső nyilvántartás céljából és ingatlanpiaci elemzések készítése, ill. értékbecslés céljából statisztikai adatbázist készít az ingatlanok adataiból, továbbá a hatékonyabb ügyfélkiszolgálás és az értékesítés hatékonyságának növelése érdkében, a hirdetések és az ingatlanok adatait a Fundaingatlan Kft. megosztja a MIOSZ-szal, sé a MIOSZ együttműködő partnereivel. A Fundaingatlan Kft. a MIOSZ kiemelt tagjaként és partnereként részt vesz a statisztikai és értékesítési célú adatbázis létrehozásában és működtetésében, amelynek keretében a MIOSZ-tól és a MIOSZ partnereitől ingatlanokra vonatkozó adatokat vesz át és kezel. Részletesebben lásd a IV. pontban. Álláshirdetés: A Fundaingatlan Kft. honlapján lehetőség van álláskeresőknek jelentkezni, amennyiben ez külön jelzésre kerül. A személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az  adatkezelés időtartamáról az alábbi táblázatból kap részletes tájékoztatást.  

Érintett

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Ingatlan tulajdonos (eladó) családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma Ingatlanközvetítésre, ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése, a Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése Infotv. 5. § (1) bek. b) pont (kötelező adatkezelés)                               Pmtv. 7-9. § Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) A megbízás teljesítésétől vagy megszűnésétől számított 8 évig
Ingatlan tulajdonos (eladó) adóazonosító jel, személyi azonosító jel, bankszámla szám, telefonszám, e-mail cím Az ingatlan következő adatai: eladó ingatlan címe és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), vételár, eladás időpontja, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz. Szükséghez képest az az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki adatai. Ingatlanközvetítésre, ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése. Az Adatkezelő esetleges jogérvényesítésének elősegítése. Az ingatlan adatainak statisztikai adatbázis képzés és értékbecslés céljára való felhasználása, kivéve: ügyfél neve, házszám. Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, vagy ha ez hosszabb, akkor a megbízás teljesítésétől/megszűnésétől számított 5 évig. A statisztikai és értékbecslési célból kezelt adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 10 évig.
Vevő, ajánlattevő családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése, a Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése Infotv. 5. § (1) bek. b) pont (kötelező adatkezelés)                               Pmtv. 7-9. § Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Az adatrögzítéstől számított 8 évig
Vevő, ajánlattevő adóazonosító jel, személyi azonosító jel, telefonszám, e-mail cím Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig
Megtekintő Név, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az Adatkezelő esetleges jogérvényesítésének elősegítése Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig
Egyéb érdeklődő, vevőjelölt Név; telefonszám; e-mail cím; keresett ingatlannal kapcsolatos információk: jellege, elhelyezkedése (város/kerület), terület szobaszám, emelet, fűtési mód, legalacsonyabb/legmagasabb ár Tájékoztatás, érdeklődő megkeresésére való válaszadás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 3 évig, ismételt érdeklődés esetén az újabb megkereséstől számított legfeljebb 3 évig
Hirdető Név, cím, e-mail cím, telefonszám (név és e-mail megadás kötelező a hirdetés feladáshoz). Az ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, megye, kerület, közterület neve, emelet), ingatlan jellege, eladó/kiadó, építési állapot, építés éve, építési állapot, lakóterület, telekterület, belmagasság, építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, lift van/nincs, ingatlan küldő/belső állapota, irányár, fényképfelvételek, hirdetés szövege. Hirdetési szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő honlapján. Az ingatlan adatait statisztikai adatbázis képzése és értékbecslés céljára használni. Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) A megadott adatok közül a nevet, e-mail címet, telefonszámot, a házszámot az Adatkezelő legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig. Az ingatlan fent fel nem sorolt adatait az Adatkezelő statisztikai és értékbecslési célból az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adatrögzítéstől számított 10 évig.
Hírlevél feliratkozó Név, e-mail cím Hírlevél szolgáltatás nyújtása Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Hírlevél szolgáltatásról való leiratkozásig, vagy a hírlevél szolgáltatás megszűnéséig
eDM levél feliratkozó Név, e-mail cím Marketing célú tájékoztató levél küldése. Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) eDM levelekről való leiratkozásig, vagy az eDM szolgáltatás megszűnéséig
Segítő szolgáltatás igénybe vevője A szolgáltatás jellegétől függően: e-mail cím, ingatlan típusa, vételár (illeték kalkulátor); e-mail cím, ingatlan típusa, megszerzés éve, ingatlan szerzéskori értéke, ráfordítások összege, eladási ár (ingatlanadó kalkulátor); név, vélemény tartalma (ügyfél elégedettségi nyilatkozatok) Ingatlan fekvése (megye, város, kerület, övezet), ingatlan kora, ingatlan típusa, belső terület, szobaszám, eladó/kiadó, név, email cím (ingatlan érték kalkulátor) Név, telefonszám, e-mail cím, vételár, önerő, város, üzenet szövege (ingyenes hitelügyintézés) A honlapon nyújtott segítő szolgáltatások nyújtása, szükség esetén e-mailes vagy telefonos kapcsolatfelvétel, tájékoztatás. Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges ideig
Álláshirdetésre jelentkező A jelentkezésben megadandó: név, e-mail cím, telefonszám. A jelentkező által esetlegesen magadott: lakcím, születési hely, idő, anyja neve, iskolai végzettség, előző munkahely(ek). Álláspályázatok elbírálása, személyes állásinterjú egyeztetése, álláshely betöltése Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Az álláspályázat elbírálásától számított 3 évig.
A táblázatban használt fogalmak: Ingatlan tulajdonos (eladó): Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlan tulajdonosa, ill. az ingatlanra vonatkozó vagyoni jog (pl. haszonélvezeti jog) jogosultja, ill. aki az ingatlan közvetítésére az Adatkezelővel megbízási szerződést kötött, valamint ezek meghatalmazottja. Vevő, ajánlattevő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi ajánlatot tett. MegtekintőOlyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlant megtekintette Egyéb érdeklődő, vevőjelölt: A fentieken túl olyan személy, aki az Adatkezelő ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelőtől személyesen, telefonon, elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tőle érdeklődik, ideértve különösen az Adatkezelő megkeresését megbízási szerződés megkötése céljából, eladási vagy vételi érdeklődés céljából. Hirdető: olyan érintett, aki a Fundaingatlan Kft. hirdetési szolgáltatását igénybe veszi. Hírlevél feliratkozó: olyan érintett, aki a honlapon működő hírlevél szolgáltatásra feliratkozott. eDM levél feliratkozóolyan érintett, aki a Fundaingatlan Kft. által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, már fontos információkról tájékoztató e-mailekre feliratkozott. Segítő szolgáltatás igénybe vevője: olyan érintett, aki a honlapon működő valamely segítő szolgáltatást igénybe vette. Álláshirdetésre jelentkező: a honlapon meghirdetett álláslehetőségre jelentkező érintett.

4. Statiszikai és értékesítési adatbázis képzés, kezelés, adattovábbítás

A Fundaingatlan Kft. a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (MIOSZ) tagja, és egyben együttműködő partnere, back office és front office megoldások, valamint a statisztikai és értékesítési adatbázis képzés tekintetében. A hatékonyabb ügyfélkiszolgálás, az értékesítés hatékonyságának növelése érdekében, valamint a megfelelőbb irányár-meghatározás és magas szintű értékbecslési szolgáltatás érdekében statisztikai és értékesítési célból a hirdetések és az ingatlanok adatait a Fundaingatlan Kft. statisztikai és értékesítési adatbázis képzésére és működtetésére használja, és az adatokat e célból megosztja a MIOSZ-szal, és a MIOSZ együttműködő partnereivel. Hirdetés alatt kell érteni azt is, amikor az ingatlan hirdetője ingatlanközvetítésre irányuló szerződés nélkül – közvetlenül, saját tevékenysége útján - kizárólag a hirdetési felületet veszi igénybe. Az adatokat a Fundaingatlan Kft. statisztikai és értékesítési adatbázis képzésére és működtetésére használja, a hatékony ügyfélkiszolgálás, az értékesítés hatékonyságát növelése, valamint a megfelelő irányár-meghatározás és magas szintű értékbecslési szolgáltatást támogatása érdekében. Az értékbecslési szolgáltatások támogatása érdekében a Fundaingatlan Kft. a statisztikai adatokat a vele szerződéses kapcsolatban álló értékbecslőkkel megoszthatja. A MIOSZ adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:  http://miosz.hu/adatkezelesi-szabalyzat/ A Fundaingatlan Kft. adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el: https://www.funda.hu/adatvedelmi-iranyelvek/ valamint a http://www.fundaingatlan.hu/adatvedelmi-iranyelvek.php A MIOSZ partereinek listája: http://www.miosz.lc.hu/page/partnerirodak A fentiek alapján a Fundaingatlan Kft. részére adatbázis képzés céljából az alábbi adatok kerülnek továbbításra: ingatlan elhelyezkedésére vonatkozóan: irányítószám, település/kerület, közterület neve, emelet; az épület szintjei; az ingatlan jellege; komfortfokozat; fűtési mód; állapot értékelése (1-8); építés éve; ingatlan külső és belső állapota; alaprajz; ingatlanról készül fényképek (kivéve: belső terekről készített képek); eladás időpontja; értékesítési vételár; extra felszereltség, tulajdonságok; hirdetés szövege. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nem kerülnek továbbításra az ingatlan pontos címére vonatkozó adatok, így az ingatlan házszáma, ill. helyrajzi száma. Amennyiben Ön nem járul hozzá a statisztikai  és értékesítési célú adatgyűjtéshez és ezen adatok feldolgozásához, továbbításához, kérjük tiltakozását külön jelezze. Az adattovábbítás címzettjeinek elérhetőségei: Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége, székhely/levelezési cím: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14., telefonszám: +36 30-3286789, e-mail cím: titkarsag.miosz@gmail.com Az adattovábbítás címzettjei a továbbított adatokat kizárólag a fent megjelölt célból kezelhetik.

5. Adatfeldolgozóink

A Fundaingatlan Kft. weboldalának tárhelyét és szerverét a Fundaingatlan Kft. biztosítja, így az itt tárolt adatok tekintetében külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója. Egyes ügynökeink közreműködőink nem munkavállalói státuszban járnak el, ők független vállalkozóként adatfeldolgozói tevékenységet látnak el. Az Ön adatai továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben: Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott hitelközvetítő segítségét kívánja igénybe venni, akkor e célból a neve, telefonszáma, e-mail címe, és esetlegesen az igényelni kívánt hitel összege továbbításra kerül a hitelközvetítő részére. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a hitelközvetítő nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni. Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a név, születési név, azonosító okmány száma, születési és hely idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakcíme/tartozódási címe, bankszámla száma, ingatlan címe és helyrajzi száma számtovábbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni. Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

6. Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő vezetője, a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, valamint olyan munkavállalók vagy megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladatinak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.

7. Az adatok  biztonsága  

A személyes adatok biztonságát a Fundaingatlan Kft. a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.  A Fundaingatlan Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

8. Jogorvoslati lehetőségek

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

 1. Az érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését.
 2. Az érintett - a kötelező adatkezelés kivételével - törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását. Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. nyereményjátékból való kizárást, pályázati elbírálásból való kiesést, stb.) eredményezhet.
 3. Az érintett személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben, az itt meghatározottak szerint is törölheti a Fundaingatlan Kft.
 4. Az érintett személyes adatait akkor is törli a Fundaingatlan Kft., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 5. A Szolgáltatás megszűnését követően, a IV. fejezetben meghatározott időtartam elteltével - a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével - a Fundaingatlan Kft. törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait.
 6. Törlés helyett a Fundaingatlan Kft. zárolja a személyes adatot a Felhasználási Feltételekben meghatározott eseteken, valamint akkor, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Fundaingatlan Kft., ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.
 7. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és címen. A Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben - a jogszabályok adta kertek között - a hozzájárulás visszavonása után a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás visszavonása más esetekben nem jár a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetésével.
 8. A Fundaingatlan Kft. által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. A Fundaingatlan Kft. által az érintett végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a időtartamának lejártáig. A Fundaingatlan Kft. által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy az érintett nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. A Fundaingatlan Kft. által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett flash cookie a készülék merevlemezére kerül és annak törléséig vagy a flash plug-in kitiltásáig gyűjt adatokat. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben: http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/ (magyar nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (angol nyelven).

B. Tájékoztatás

 1. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Fundaingatlan Kft. által a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve a jelen szabályzatban megjelölt elérhetőségeken.
 2. A Fundaingatlan Kft. az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 1. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Fundaingatlan Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
 2. Ha a Fundaingatlan Kft. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

D. Igény bejelentése a Fundaingatlan Kft.-nél

 1. A Fundaingatlan Kft. az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VIII.A-C. pontokban meghatározott igények bejelentésére a jelen szabályzat elején jelzett elérhetőségeken van lehetőség. A Fundaingatlan Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
 2. Tekintettel arra, hogy az érintetti fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása az érintett felelőssége, az érintetti fiókon keresztül benyújtott igényeket a Fundaingatlan Kft. az érintettől érkezett igénynek tekinti.
 3. Amennyiben a Fundaingatlan Kft. az igény benyújtására e-mail útján lehetőséget ad, a korábban a Fundaingatlan Kft. részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt a Fundaingatlan Kft. az érintettől érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén az érintett akkor nyújthat be igényt, ha - a Fundaingatlan Kft. vagy jogszabály által meghatározott módon - megfelelően igazolta az érintetti minőségét.
 4. Amennyiben a Fundaingatlan Kft. adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
 5. Az érintett halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett az érintettre vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

E. Jogorvoslati lehetőségek

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 1-3911400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

9.  Kapcsolattartási adatok

A Fundaingatlan Kft. nem köteles adatvédelmi felelőst kinevezni. Azonban az  átláthatóság és az Önök érdekében önként kineveztünk adatvédelmi kapcsolattartót. A Fundaingatlan Kft. adatvédelmi kapcsolattartója: Németh Csaba Panaszbejelentés:  adatvedelem@funda.hu

Real estate and flat search on an English language! - Hungary - Budapest - Eladó Ingatlanok, lakások. - Coming Soon english

Immobiliari e di ricerca su un piatto di lingua italiana! - Ungheria - Budapest - Eladó Ingatlanok, lakások. - Viene prossimo presto italiano

Immobilien und Wohnung Suche auf einer Deutschen Sprache! - Ungarn - Budapest - Eladó Ingatlanok, lakások. - Kommt als nächstes bald deutsch

Onroerend goed en platte zoeken op een Nederlandse taal! - Hongarije - Boedapest - Budapest - Eladó Ingatlanok, lakások. - Comes komende snel nederlands


Notice: Undefined variable: k in /var/userdata/web/fundaingatlan.hu/website/www/step_menu.php on line 23

Notice: Undefined variable: s in /var/userdata/web/fundaingatlan.hu/website/www/step_menu.php on line 29

Notice: Undefined variable: v in /var/userdata/web/fundaingatlan.hu/website/www/step_menu.php on line 29

A hét ajánlatai

Családi házak
Házépítés

Keresés

2. kerület

4. kerület

5. kerület

6. kerület

7. kerület

8. kerület

9. kerület

11. kerület

13. kerület

14. kerület

Egyéb kerületek

Panorámás

Erkélyes

Új - Felújított

Vidék

Dunaharaszti és környéke

Zalaegerszeg

Keszhely-Hévíz

Nagykanizsa

-15M forintig

20M árkategória

25M árkategória

30M árkategória

40M árkategória

50M és felette

Kiadó ingatlanok

Utcák

Kapcsolat

Állásajánlataink

Partnereink

Linkcsere

AdatvédelemOldalunkon az adatok hetente kerülnek frissítésre.

Utolsó frissítés: 2024.06.16

Immanuel

Partnerünk a Financial Expert - Országos Hiteliroda Hálózat

Das Haus Ingatlanközvetítő Zalaegerszeg - Ingatlanok, Lakások, házak, telkek, ingatlanok Zala megye, Zalaegerszeg - Eladó ingatlan, lakás

Ingatlan videó - Videó ingatlan - Eladó ingatlan Zalaegerszeg - Eladó ingatlan Zala megye - Eladó Ingatlan, lakás

Hungaromax ingatlan hirdetés több nyelven

Jooble

Jobsora

www.funda.hu oldalon elhelyezhető BANNER méretek:

www.funda.hu - Képes ingatlan és lakás kereső! - elhelyezhető banner méret: 120x60 - Budapest - Eladó Ingatlanok, lakások

www.funda.hu - Képes ingatlan és lakás kereső! - elhelyezhető banner méret: 120x120 - Budapest - Eladó ingatlan, lakás

Kedves Látogató! 

Köszönjük, hogy megtisztelt minket érdeklődésével.

Magyarország fővárosa, Budapest ingatlan és lakás kínálatából gyűjtöttünk össze az Ön számára.

Amennyiben bármiben segítségükre lehetünk, kérjük keressen meg minket.

Budapest belvárosa várja Önt, töltse idejét kellemesen és hasznosan oldalainkon!

 

Eladó lakások Budapest című lapunkon Budapest belvárosában, Pest és Buda kerületeiben talál eladó ingatlanokat, eladó lakásokat.

 

A Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatal (1134 Budapest, Váci út 9-15.) 2010. december 31-én jogutódlással megszűnik.
2011. január 3-ától a IV., V., VI., és XIII. kerületi földhivatali ügyeiket is a jelenlegi Budapesti 3. számú Körzeti Földhivatalban (1149 Bosnyák tér 5.) lehet intézni, amely 2011. január 3-ától a Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatal néven fog tovább működni.
Eszerint jövő évtől a jelenlegi három helyett két budapesti körzeti földhivatal (1. számú Budán, 1111 Budafoki út 59, és a 2. számú Pesten, 1149 Bosnyák tér 5.) intézi a földhivatali ügyeket.

 

Mit tudnak az ingatlanközvetítők, amit mi nem?

Használt lakást manapság átlagosan tíz hónap alatt lehet eladni, azonban a felmérések szerint ingatlanközvetítő nélkül ennél tovább tart. Ennek ellenére Magyarországon az ingatlan adásvételek tíz-tizenöt százaléka zajlik csak közvetítőkön keresztül. Nyugat-Európában ez az arány hetvenöt-nyolcvan százalék. Mint a hvg.hu cikkében rámutatott, a hazai eladók nincsenek tisztában az ingatlanirodák nyújtotta előnyökkel.

Persze pénzügyi okokból is sokan kerülik a szakembereket, hiszen ki akarja a vételár három-öt százalékát önszántából jutalékra költeni? Mindamellett ezért a pénzért gyorsabban, kényelmesebben, nem utolsó sorban pedig biztonságosabban adhatunk túl ingatlanunkon. A jó ingatlanos ugyanis a legtöbb olyan hibát kiszűri, amely sikertelenné teheti az értékesítést. Az ár tekintetében is helyrerakhatja az eladót. Gyakori hiba, ha a tulajdonos hirdetési újságok alapján, az interneten böngészve vagy a környéken érdeklődve határozza meg a kínálati árat.

Az ingatlanos az épület és a lakás műszaki állapotát is felbecsüli, és tanácsot tud adni, hogy milyen munkálatokat, korszerűsítéseket kell feltétlenül elvégezni, melyek csak ajánlottak, és melyek teljesen feleslegesek. Ráadásul a fényképek és műszaki dokumentációk segítségével már szűrni tudja az érdeklődőket, így nem kell minden "arra járónak" bemutatni a lakást. Pedig sokszor az eladók szakértelme hiányában olyan érdeklődők is kikötnek a meghirdetett lakásban, akik helyből sarkon fordulnak, és távoznak.

forrás: www.tozsdeforum.hu

 

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás

 


Telefon: 0036 70-3122-794 - Internet: www.fundaingatlan.hu - E-mail: info@funda.hu - Skype: nemeth.csaba

Eladó lakások Budapesten. ELADÓ LAKÁS és INGATLAN! Új ingatlanok. Használt lakások. Budapest, lakás, ingatlan befektetés.


Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, object given in /var/userdata/web/fundaingatlan.hu/website/www/adatvedelmi-iranyelvek.php on line 575